พิพิธภัณฑ์ Museum
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย อันจะนำไปสู่ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย

วัตถุพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมไว้นี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย วิวัฒนาการเงินตรา และการพิมพ์ธนบัตรในประเทศไทย ที่มีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน