ธนบัตรแบบสิบเอ็ด ชนิดราคา 20 บาท

ธนบัตรแบบสิบเอ็ด ชนิดราคา 20 บาท พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย นำออกใช้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ผู้ว่าการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ลงลายมือชื่อบนธนบัตรแบบนี้คู่กับ นายเสริม วินิจฉัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

/ 2
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
วันประกาศออกใช้ 3 มิถุนายน 2514
/ 2