ธนบัตรแบบสิบเอ็ด ชนิดราคา 10 บาท

ธนบัตรแบบสิบเอ็ด ชนิดราคา 10 บาท พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 ผู้ว่าการ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ ได้ลงลายมือชื่อบนธนบัตรแบบนี้คู่กับ นายเสริม วินิจฉัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

/ 3
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
/ 3