ธนบัตรแบบสิบเอ็ด ชนิดราคา 5 บาท

ธนบัตรแบบสิบเอ็ด ชนิดราคา 5 บาท พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 ผู้ว่าการ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ ได้ลงลายมือชื่อบนธนบัตรแบบนี้คู่กับ นายเสริม วินิจฉัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

/ 2
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
วันประกาศออกใช้ 18 มิถุนายน 2512
/ 2