ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 100 บาท

ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 100 บาท พิมพ์ที่ บริษัท Thomas de la Rue ประเทศอังกฤษ มีรูปพรรณแบบเดียวกับธนบัตรแบบสี่ (กรมแผนที่ทหารบก) แต่กำหนดให้ใช้สีแดงแทนสีน้ำเงิน และเปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 100 บาทมี 4 รุ่น รุ่น 4ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2502 ผู้ว่าการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ลงลายมือชื่อบนธนบัตรรุ่นนี้คู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2 ท่าน คือ นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ และนายเสริม วินิจฉัยกุล ตามลำดับ

/ 2
/ 2