ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 1 บาท

ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 1 บาท พิมพ์ที่ บริษัท Thomas de la Rue ประเทศอังกฤษ มีรูปพรรณแบบเดียวกับธนบัตรแบบสี่ (โทมัส) แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา 1 บาท มี 5 รุ่น รุ่น 5 ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2500 ผู้ว่าการ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ลงลายมือชื่อบนธนบัตรรุ่นนี้คู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2 ท่าน คือ นายสุนทร หงส์ลดารมภ์ และนายเสริม วินิจฉัยกุล ตามลำดับ

/ 2
/ 2