ธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา 50 บาท

ธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา 50 บาท เป็นธนบัตรชนิดราคา 1 บาท ในหมวดที่ยังมิได้นำออกใช้มาแก้ไขราคาเป็น 50 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ในที่นี้ทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการว่ามีจำนวนการพิมพ์เพียง 142,302 ฉบับเท่านั้น และใน พ.ศ. 2477 คงเหลือธนบัตรนี้ในระบบเพียง 1,550 ฉบับ ประกอบกับธนบัตรชนิดราคา 50 บาททุกแบบถูกยกเลิกไม่ให้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ปัจจุบันธนบัตรนี้จึงพบหลักฐานเพียง 3 ฉบับ และถือว่าเป็นธนบัตรไทยที่หาชมยากที่สุด

/ 1
วันประกาศออกใช้ 2 มีนาคม 2461
/ 1