ธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา 5 บาท รุ่นหนึ่่ง ก๑ ๐๐๐๐๒

ธนบัตรแบบหนึ่ง ชนิดราคา 5 บาท รุ่นหนึ่ง ก๑ ๐๐๐๐๒ ธนบัตรไทยฉบับแรก คือชนิดราคา 5 บาท รุ่นหนึ่ง หมวดและเลขหมาย ก๑ ๐๐๐๐๑ ซึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนฉบับที่จ่ายแลกแก่ประชาชนเป็นฉบับแรกคือ ชนิดราคา 5 บาท รุ่นหนึ่ง ก๑ ๐๐๐๐๒ โดยจ่ายแลกแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2445

/ 1
/ 1