วัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย


พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกวัตถุชิ้นเยี่ยมจำนวน 14 กลุ่ม มานำเสนอในรูปแบบของ e-Museum วัตถุเหล่านี้เป็นมรดกสำคัญของชาติ และวัตถุบางรายการมีอยู่เพียงชิ้นเดียว วัตถุชิ้นเยี่ยมสามารถบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเงินของประเทศในแต่ละยุคสมัย และยังสะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

Bank of Thailand Museum has identified 14 precious masterpieces to be included in its e-Museum. These artifacts instill pride in Thailand's national heritage because some of these objects are rare. The significance of such items reflects the history of economics in Thailand, and also the roles and responsibilities of the Bank of Thailand.


/ 2