การเรียนรู้ Education

นักเรียนและครู
Schools and teachers
คู่มือครู
ใช้ในการเตรียมตัวนักเรียนก่อนเข้าชม และช่วยให้สะดวกในการจัดการเรียนการสอน ทำให้วิธีสอน วิธีเรียน และการเยี่ยมชมมีความหมายและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น
  นักศึกษา สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ชุมชน
  Students, institution and communities
  แหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้ง บทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

   ใบงาน
   สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาเสริมจากการเรียนการสอนกลุ่มสาระวิชา และได้รับประสบการณ์ตรงนอกสถานศึกษา
   ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจในสมัยต่างๆ และลักษณะเด่นของวัตถุ หากต้องการศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มขึ้น สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากสื่อมัลติมีเดียในห้องจัดแสดง

   Taking readers back in time to witness, through innovative and creative items, how human beings lived in the past. The Museum’s 100 selected items will mirror the social and economic conditions of different periods in human history.

   วัตถุพิพิธภัณฑ์ชิ้นโดดเด่น จัดแสดงเฉพาะที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย หรืออาจหาชมที่แห่งอื่นได้ยาก โดยได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุจากเอกสารชั้นต้นของหอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย

   Precious masterpieces on rarely found objects which are displayed only in BOT Museum. The curators researched objects based on primary sources from BOT Achieves