เลขเอกสาร: DAC011-000-006
ชื่อเอกสาร: รายละเอียดประกอบการพิจารณานโยบายพัฒนาการเศรษฐกิจ
ชื่อแฟ้มเอกสาร: พรบ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (1)
ช่วงปีของเอกสาร: 2502-2502
คำค้น: การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในยุคพัฒนาเศรษฐกิจ, พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, การประสานนโยบายด้านการเงิน การคลัง และการธนาคาร, การกำหนดค่าเสมอภาคของเงินบาท, การเปิดสาขา ธปท. ในต่างจังหวัด, การให้ทุนไปศึกษาต่างประเทศ, ความร่วมมือกับต่างประเทศ
จำนวนแผ่นเอกสาร: 5