เลขเอกสาร: DAC008-000-005
ชื่อเอกสาร: พระราชบัญญัติเงินตราฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ พระราชบัญญัติในภาวะฉุกเฉิน กฎกระทรวงการคลัง พระราชบัญญัติเงินตราชั่วคราว
ชื่อแฟ้มเอกสาร: พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2471-2501 แฟ้มที่ 1
ช่วงปีของเอกสาร: 2471-2499
คำค้น: การวางพื้นฐานระบบเงินตราไทย, พระราชบัญญัติเงินตราฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์, กฎกระทรวงการคลัง, สำเนาบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง พ.ศ. 2471-2501, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2471, พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484, พระราชบัญญัติเงินตราชั่วคราว พ.ศ. 2489, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501, ค่าเสมอภาคของเงินบาท
จำนวนแผ่นเอกสาร: 54