เลขเอกสาร: DAC008-000-002
ชื่อเอกสาร: พระราชบัญญัติเงินตรา ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446)
ชื่อแฟ้มเอกสาร: พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501
ช่วงปีของเอกสาร: 2446-2446
คำค้น: การวางพื้นฐานระบบเงินตราไทย, พระราชบัญญัติเงินตรา ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2446), พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2471, พระราชบัญญัติเงินตราในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ. 2484, พระราชบัญญัติเงินตราชั่วคราว พ.ศ. 2489, พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501, ค่าเสมอภาคของเงินบาท
จำนวนแผ่นเอกสาร: 4