เลขเอกสาร: DAC006-000-003
ชื่อเอกสาร: ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน
ชื่อแฟ้มเอกสาร: ร่าง พ.ร.บ. และกฎกระทรวงว่าด้วยเงินตราและการปริวรรตเงินและบัญชีความเป็นเรื่องโครงการของนายดอลล์เกี่ยวกับค่าของบาท (2)
ช่วงปีของเอกสาร: 2489-2489
คำค้น: การบูรณะระบบการเงินภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และการจัดตั้งทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, อัตราแลกเปลี่ยนเงิน, การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน, ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา, ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ
จำนวนแผ่นเอกสาร: 1