ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ที่ทำการชั่วคราวของฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน)

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.242-246
ชื่อชุดภาพ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ที่ทำการชั่วคราวของฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน)
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
วันเดือน ปี เริ่มต้น สิ้นสุด ของเหตุการณ์: 2525-02-12
จำนวนภาพ: 5
/ 1
/ 1