Model อาคารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.192-193
ชื่อชุดภาพ: Model อาคารสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
วันเดือน ปี เริ่มต้น สิ้นสุด ของเหตุการณ์: 2510-01-01
จำนวนภาพ: 2
/ 1
/ 1