Model อาคารโรงพิมพ์ธนบัตร

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.186-190
ชื่อชุดภาพ: Model อาคารโรงพิมพ์ธนบัตร
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
วันเดือน ปี เริ่มต้น สิ้นสุด ของเหตุการณ์: 2507-04-01
จำนวนภาพ: 5
/ 1
/ 1