วังเทวะเวสม์ (หลังปรับปรุง)

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.84-1
ชื่อชุดภาพ: วังเทวะเวสม์ (หลังปรับปรุง)
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 1
/ 1
/ 1