น้ำท่วมวังบางขุนพรหม

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.76-1
ชื่อชุดภาพ: น้ำท่วมวังบางขุนพรหม
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
วันเดือน ปี เริ่มต้น สิ้นสุด ของเหตุการณ์: 2513-11-01
จำนวนภาพ: 1
/ 1
/ 1