ตำหนักเล็ก (ตึกพุทธ)

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.25-28
ชื่อชุดภาพ: ตำหนักเล็ก (ตึกพุทธ)
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 4
/ 1
/ 1