ตำหนักเล็ก (ตึกพุทธ)

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.17-24
ชื่อชุดภาพ: ตำหนักเล็ก (ตึกพุทธ)
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 8
/ 1
/ 1