ตึกห้องมั่นคงในวังหลวง

รหัสชุดภาพ: ABOT P2.2535.15-16
ชื่อชุดภาพ: ตึกห้องมั่นคงในวังหลวง
กลุ่มภาพ:
  • สถานที่
จำนวนภาพ: 2
/ 1
/ 1